PRIVACYBELEID – HAVAIANAS

Het doel van dit privacybeleid is de betrokkenen te informeren over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens die door een klant of gebruiker via de website www.havaianas-store.com worden verstrekt (hierna de “website”).
De website is eigendom van ALPARGATAS EUROPE S.L.U., gevestigd te Avenida Arroyo del Santo, 4 bis, 28042 Madrid, met Spaans fiscaal identificatienummer B85358596, dat  en is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van je persoonsgegevens (hierna “ALPARGATAS” ).


1. DOEL VAN DE VERWERKING
ALPARGATAS deelt je hierbij mee dat de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt als gevolg van (1) het browsen van de website, (2) vragen die je stelt via een van de middelen die vermeld staan in het "Contact" gedeelte van de website en om je aanmelding voor onze nieuwsbrief te beheren, en/of je commerciële mededelingen te sturen, en (3) het verzoek om of aankoop van een artikel, of een transactie of handeling die de gebruiker via de website uitvoert, worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
a) alle pre-contractuele of contractuele maatregelen te nemen om:
• je te identificeren en, waar nodig, je te helpen bij je registratie en deze te beheren.
•contact met je op te nemen en al je vragen te beantwoorden. In dat geval kunnen we je een e-mail sturen om je registratieprocedure te voltooien.
• Alle nodige handelingen en procedures uit te voeren in verband met je aankoop.
•Alle nodige procedures uit te voeren voor het geval je een soort pre contractuele of contractuele relatie hebt.
•Alle nodige procedures uit te voeren zodat je van onze aanbiedingen of kortingen gebruik kunt maken.
• Je te e-mailen om je te informeren over de status van je winkelwagen.
• Ons telefoongesprek met jou op te nemen om de details van ons gesprek te verduidelijken en voor interne opleidingen en kwaliteitscontroles van de klantenservice. Als je een telefonische betaling doet nemen we niet het deel van het gesprek op waarin je bankrekeningnummer sorteercode of betaalkaartgegevens aan bod komen.
• Bij hoge uitzondering je bankgegevens op te vragen als je gevraagd hebt je bestelling te annuleren en het niet meer mogelijk is je het bijbehorende; bedrag terug te sturen op dezelfde manier als door jou gebruikt tijdens het bestellen.
b) Analyse van bruikbaarheid en kwaliteit om onze diensten te verbeteren om:
• statistische profielen op te stellen.
• je mening te horen en enquêtes te houden over onze artikelen, diensten en je relatie met ALPARGATAS, als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven.
c) Voor marketing, afhankelijk van je toestemming, om:
• informatie te sturen, op welke manier dan ook, over artikelen en verwante acties en aanbiedingen van het merk Havaianas.
• aanbiedingen van artikelen, acties en aanbiedingen van het merk Havaianas te ontvangen die gepersonaliseerd en verbeterd zijn vanwege het opstellen van geautomatiseerde profielen.
• regelmatig onze Nieuwsbrief te sturen
• je verlanglijstje van Havaianas artikelen actief bij te houden.
• meldingen naar je te sturen als een artikel weer op voorraad is.
d) Voor Human Resources, wanneer de verwerking van je persoonsgegevens noodzakelijk is, onder voorbehoud van je uitdrukkelijke toestemming, indien van toepassing:
• je gegevens door te sturen naar onze afdeling Human Resources om verder te gaan met je sollicitatie die je via de website hebt ingediend.
• om alle nodige procedures uit te voeren wanneer je je account koppelt aan ons loyaliteitsprogramma, zodat je kunt profiteren van de voordelen van dat programma.

 

2. RECHTSGRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
We hebben de volgende wettelijke bevoegdheden om je persoonsgegevens te verwerken:
- uitvoering van de overeenkomst wanneer je een aankoop doet om je bestelling te verwerken, de overeenkomst die je aanvaardt als je je registreert en een aankoop doet.
- de vrijwillig gegeven toestemming om de verzoeken en/of aanvragen die je doet te kunnen beheren, zoals twijfels, vragen en/of klachten, beheren van registraties en annuleringen, sturen van commerciële mededelingen over producten en diensten en het maakt het mogelijk dat jij onze diensten of functionaliteiten kunt gebruiken. Hoewel je je toestemming op elk moment kunt intrekken, we hebben die wel nodig om je vragen te kunnen beantwoorden. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van eerder uitgevoerde bewerkingen.
- Gewettigd belang om tevredenheidsonderzoeken uit te voeren en om het gebruik te controleren door gebruikers van de informatiesystemen van waaruit de diensten worden aangeboden.


3. GEGEVENSOPSLAG
De verstrekte gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de vervulling van de wettelijke verplichtingen te garanderen die overeenkomen met ALPARGATAS, waaronder:
- For processing activities based on the user's consent, personal data will be kept until the user intrekken van de gegeven toestemming.
- Voor activiteiten gebaseerd op het legitiem belang van ALPARGATAS’ , worden de persoonsgegevens bewaard totdat de gebruiker bezwaar maakt tegen de verwerking.
- Voor verwerking op basis van de contractuele relatie die tot stand komt door de aankoop van onze artikelen, worden persoonsgegevens bewaard gedurende de periode waarin de verplichtingen of verantwoordelijkheden die uit zo'n bepaling voortvloeien duren.
Hoe dan ook, zodra je je toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen de verwerking, worden de gegevens naar behoren
geblokkeerd en bewaard tot het verstrijken van de wettelijke blokkeringstermijnen die betrekking hebben op de aansprakelijkheden waaraan
ALPARGATASonderworpen kan zijn. Om de geschikte bewaarperiode van je persoonsgegevens te bepalen, houdtALPARGATASrekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het mogelijke risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van je persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we je persoonsgegevens verwerken en of ALPARGATAS die doeleinden met andere middelen kan bereiken, en de toepasselijke wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of andere eisen.


4. OPENBAARMAKING VAN EN TOEGANG TOT JE GEGEVENS
We delen je hierbij ook mee dat je persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere bedrijven van de ALPARGATAS Groep, evenals onze filialen en franchisenemers, gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte, met het oog op de uitvoering van de diensten in verband met je aankoop en de levering van de artikelen.
In dit verband deelt ALPARGATAS je mee dat het alle nodige wettelijke maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de doorgifte van gegevens naar die landen veilig en in overeenstemming met de bepalingen van de geldende voorschriften verloopt.

Bovendien kunnen je gegevens geraadpleegd worden door dienstverleners of leveranciers waarmee we overeenkomsten hebben gesloten indien zij toegang tot gegevens moeten hebben om de relatie in stand te houden tussen ALPARGATAS en zijn klanten. In elk geval zullen de nodige wettelijke en organisatorische maatregelen worden genomen om de veiligheid van en de toegang tot de gegevens te garanderen.


5. BEVEILIGING VAN DE VERWERKING VAN JE GEGEVENS.
ALPARGATAS heeft de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de veiligheid van je persoonsgegevens te garanderen en wijziging, verlies en ongeoorloofde verwerking ervan te voorkomen en/of toegang, gezien de stand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan ze zijn blootgesteld, hetzij door menselijk handelen, hetzij door de fysische en natuurlijke omgeving.
Alle bewerkingen in verband met de diensten van deze website worden uitsluitend uitgevoerd door het personeel aangewezen voor gegevensverwerking of door het personeel dat bij het onderhoud betrokken is.


6. JE GEGEVENS BIJWERKEN
Je moet ALPARGATAS op de hoogte brengen van elke wijziging in de gegevens die je hebt verstrekt en in elk geval zul je te allen tijde aansprakelijk zijn voor de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verstrekte gegevens.


7. WAT ZIJN DE RECHTEN VAN DE BETROKKENE?
Volgens de voorschriften voor gegevensbescherming heb je recht op: recht van toegang. Je hebt het recht bevestiging te krijgen of persoonsgegevens al dan niet verwerkt worden en, zo ja, toegang tot de persoonsgegevens en informatie over de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, bekendmaking van de ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt en de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens bewaard worden, naast andere informatie.
Recht op correctie van onjuiste persoonsgegevens. Je hebt recht op de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over hem/haar.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je hebt het recht om de persoonsgegevens over hem/haar te ontvangen, in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat en je hebt het recht die gegevens door te sturen naar een andere gegevensbeheerder zonder belemmering in de gevallen waarin de verordeningen daartoe voorzien.
Trek de toestemming in. Je kunt de toestemming op elk moment intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de eerder uitgevoerde verwerking.
Recht om bezwaar te maken tegen een verwerking op basis van legitiem belang.
Recht op het wissen van de betreffende persoonsgegevens, wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden.
Verkrijg de beperking van de verwerking van persoonsgegevens, die dan alleen nog verwerkt zullen worden voor de instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
De bovengenoemde rechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijke mededeling te sturen naar het volgende e-mailadresdataprotection@alpargatas.com.

Wij delen je mee dat ALPARGATAS het uitgeoefende recht binnen een maand, zal behandelen te rekenen vanaf de ontvangst van het verzoek. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd, gezien de complexiteit en aantal aanvragen, in welk geval de betrokkene op de hoogte wordt gebracht.

Bovendien kun je een klacht over de verwerking van persoonsgegevens indienen bij de bevoegde toezichthouder, wanneer je van mening bent dat je rechten die in de toepasselijke regelgeving zijn vastgelegd zijn geschonden.

 

8. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT
Wij delen je mee dat, hoewel er geen internationale overdracht gepland is, de dienstverlening door ALPARGATAS aan zijn klanten kan gepaard gaan met impliciete internationale gegevensoverdracht. Als dit het geval is, worden dergelijke overdrachten geregeld volgens de bepalingen van de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals aangegeven door de eerder genoemde derden.


9. DERDEN’ PERSOONSGEGEVENS
Als de gebruiker persoonsgegevens over een andere persoon opneemt, moet hij/zij, vóór het opnemen of Communiceren van hun gegevens, deze personen op de hoogte brengen van de inhoud van dit privacybeleid. In elk geval garandeert de betrokkene dat het vooraf toestemming van deze derden heeft gekregen voor de communicatie van hun persoonsgevens aan ALPARGATAS.


10. WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID
ALPARGATAS behoudt zich het recht voor dit privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen en/of bij te werken om het aan de geldende wetgeving aan te passen. In elk geval zal de inhoud van het nieuwe beleid op deze website gepubliceerd worden en altijd beschikbaar zijn voor gebruikers en bezoekers. We raden je aan om regelmatig de website te checken om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van eventuele veranderingen.


11. VERWERKING VAN UW FOTO'S VIA INSTAGRAM EN ONZE WEBSITE
Door vrijwillig deel te nemen aan onze wedstrijden/acties en/of promoties, gaat u akkoord met het gebruik van uw foto’s op onze instagram en de website.Uw toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden via een email naar dataprotection@alpargatas.com Elk verzoek wordt binnen 4 werkdagen verwerkt.
Alle foto's op het instagram-profiel @havaianaseurope, onze nieuwsbrieven en de website zijn met uw toestemming gepubliceerd.

Bijgewerkt oktober 2023